Miyagi Akimori tachi

Miyagi Akimori

Heisei ju hachi nen ni gatsu hi (2006)

Nagasa: 29.5 inches

Sori: 1.375 inches

Horimono: Bohi on both sides running from the koshinogi into the nakago

Gold foil habaki

Shirasaya

Please inquire for price